به نام خدا
به دلیل عدم همکاری رئسای معظم!! کلاس تعطیل شد!